Strategické riadenie vnímame ako nástroj pre manažérov určený na definovanie vízie, poslania, stratégie organizácie, strategických cieľov a ukazovateľov výkonnosti, vrátane ich monitorovania.

Spoločnostiam ponúkame spoluprácu pri vytváraní firemnej vízie, stratégie a tvorení podnikových cieľov. Podstatou spolupráce je určiť kľúčové oblasti existencie spoločnosti, ktoré majú do budúcnosti zaznamenať ďalší rozvoj a rast. Vrcholom spolupráce je nastavenie metrík pre posúdenie prínosu definovanej stratégie v štyroch perspektívach a to: zákazníckej, finančnej, procesnej a perspektíve učenia sa. Ako základný nástroj strategického riadenia využívame metodiku BSC - Balanced Scorecard. Hlavným cieľom metodiky je prenesenie stratégie spoločnosti do operatívnej roviny a nastavenie cieľov organizačným jednotkám tak, aby bola nastavená stratégia úspešne implementovaná a bola prínosom pre spoločnosť.