Riadenie zhody (Compliance) vnímame ako zabezpečenie dodržiavania príslušných zákonov, nariadení, vyhlášok a vnútorných riadiacich noriem, stratégií a firemnej politiky organizáciou. Zahŕňa posudzovanie rizík, určenie potenciálnych nákladov za nedodržiavanie legislatívy a noriem, stanovenie priorít, posúdenie dosiahnutej úrovne vrátane iniciovania potrebných nápravných opatrení.