V oblasti riadenia rizík sa zaoberáme posúdením citlivosti organizácie na riziko, minimalizovaním negatívnych dopadov operačných rizík, trhového rizika a kreditného rizika na zdroje, príjmy a peňažné toky. Kľúčovým prvkom, ktorý využívame pri riadení rizík, je analýza rizík. Analýza zahŕňa identifikáciu, analýzu a ohodnotenie rizík, návrh opatrení na minimalizáciu dopadov, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík.