Programový manažment chápeme ako nástroj pre riadenie, ktorý pomáha pri nastavovaní zmien v riadení a fungovaní organizácií. Je založený na vzájomnej spolupráci medzi zákazníkom a nami. V rámci programového manažmentu uplatňujeme manažérsky prístup, ktorým spájame ľudí, aktivity a informácie za účelom dosiahnutia významnej zmeny v riadení a fungovaní organizácie. Programový manažment je rámec pre nastavenie a spravovanie programu alebo portfólia projektov.

Zameriavame sa na:

  • tvorbu a manažment kľúčových programových výstupov,
  • dizajn a zavedenie programového riadenia a organizačných štruktúr, rolí a zodpovedností do organizácie,
  • návrh a riadenie procesov a nástrojov programovej infraštruktúry (harmonogram, riadenie rizík,..).